Sentien Cookie Policy

 

 

 

English:                                                                                                                                       2

Česky:                                                                                                                                         4

Slovensky:                                                                                                                                  6

Polskie:                                                                                                                                       8

Magyar:                                                                                                                                     10

Deutsch:                                                                                                                                   12

Française:                                                                                                                                14

Italiano:                                                                                                                                    16

Español:                                                                                                                                    18

Português:                                                                                                                               20

 


 

English:


Cookie Policy

What are cookies and what do we need them for?

We, Sentien HQ s.r.o. (“Sentien”), operating the web site www.sentienhq.com uses  cookies. The aim of this Cookie Policy (the “Cookie Policy”) is to explain how this technology works and why we need it.

Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by  websites that you visit. Cookies are used in order to make websites work, or work more  efficiently, as well as to provide information to the owners of the site. 

Each cookie has a different "shelf life" - different storage time on your device. Some  cookies will be deleted from your device after you close the browser window (session  cookies), others will remain on your device even after you quit browsing our website  (permanent cookies).

Why do we use cookies?

Cookies allow us to remember your actions and preferences (e.g. language  preferences, shopping cart contents) over a period of time, so you don't have to re enter them each time you return to a website or navigate from one website to another.

At the same time, cookies help us to understand what is interesting for you on our  website, whether it is well arranged for you and what you are looking for. We therefore  use cookies to improve the user experience.

Cookies may also record additional information, such as the number of visitors to our  Site, as well as which subpages of our site you visit most frequently.

What cookies do we use?

 1. Functional and technical cookies - These cookies ensure the proper functioning  of our website, for example, provide the function of storing goods in the shopping  cart, allow effective display of content, etc. Without these cookies our website would not work properly so their use is necessary. Retention period of these cookies is  usually short, so we don't ask you to agree to store them. 

 2. Analytics Cookies - These cookies are used to collect data about traffic to our Site,  information about searches made on our Site, and to determine how you navigate  our Site so that we can make it as easy as possible for you to use it. We have taken  precautions to prevent misuse of these cookies (anonymization) and at the same  time there are implemented measures to easily control and restrict the use of these  cookies. We use Matomo Analytics on our private server to maintain full control of  Analytic Cookies and protect your privacy.

Managing or removing cookies

There are several ways to manage or limit how we use cookies. The most common  method is to adjust settings of your browser:

-       Browser settings: Although most browsers have basic settings that accept  cookies, their settings allow you to delete or reject cookies. However, please  note that some of the services provided may not work properly in this case.

 

Find out how to manage cookies on popular browsers:

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

More Information

This Cookie Policy was last updated on 22 June 2022. For more information about  processing of your personal data please see our Privacy Policy.

If you have any questions about cookies and this document, please ask us at  [email protected].


 

Česky:

Zásady používání souborů cookie

 

Co jsou to soubory cookie a k čemu je potřebujeme?

 

My, společnost Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), provozující webové stránky www.sentienhq.com, používáme soubory cookie. Cílem těchto Zásad používání souborů cookie (dále jen "Zásady používání souborů cookie") je vysvětlit, jak tato technologie funguje a proč ji potřebujeme.

 

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače nebo jiného zařízení ukládají navštívené webové stránky. Soubory cookie se používají za účelem zajištění fungování nebo zefektivnění fungování webových stránek a také za účelem poskytování informací vlastníkům stránek. 

 

Každý soubor cookie má jinou "trvanlivost" - různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé soubory cookie se z vašeho zařízení vymažou po zavření okna prohlížeče (soubory cookie relace), jiné zůstanou ve vašem zařízení i po ukončení prohlížení našich webových stránek (trvalé soubory cookie).

 

Proč používáme soubory cookie?

 

Soubory cookie nám umožňují zapamatovat si vaše akce a preference (např. jazykové preference, obsah nákupního košíku) po určitou dobu, takže je nemusíte znovu zadávat při každém návratu na webovou stránku nebo při přechodu z jedné webové stránky na druhou.

 

Současně nám soubory cookie pomáhají pochopit, co vás na našich webových stránkách zajímá, zda jsou pro vás přehledné a co hledáte. Soubory cookie proto používáme ke zlepšení uživatelského komfortu.

 

Soubory cookie mohou také zaznamenávat další informace, například počet návštěvníků našich stránek a také to, které podstránky našich stránek navštěvujete nejčastěji.

 

Jaké soubory cookie používáme?

 

 1. Funkční a technické soubory cookie - Tyto soubory cookie zajišťují správné fungování našich webových stránek, například zajišťují funkci ukládání zboží do nákupního košíku, umožňují efektivní zobrazování obsahu atd. Bez těchto souborů cookie by naše webové stránky nefungovaly správně, proto je jejich používání nezbytné. Doba uchovávání těchto souborů cookie je obvykle krátká, proto vás nežádáme o souhlas s jejich ukládáním. 

 

 1. Analytické soubory cookie - tyto soubory cookie se používají ke shromažďování údajů o návštěvnosti našich stránek, informací o vyhledávání na našich stránkách a ke zjištění, jak se na našich stránkách pohybujete, abychom vám jejich používání co nejvíce usnadnili. Přijali jsme opatření, abychom zabránili zneužití těchto souborů cookie (anonymizace), a zároveň jsou zavedena opatření, která umožňují snadnou kontrolu a omezení používání těchto souborů cookie. Používáme Matomo Analytics na našem soukromém serveru, abychom měli plnou kontrolu nad analytickými soubory cookie a chránili vaše soukromí.

 

Správa nebo odstranění souborů cookie

 

Existuje několik způsobů, jak spravovat nebo omezit používání souborů cookie. Nejběžnějším způsobem je úprava nastavení vašeho prohlížeče:

 

-       Nastavení prohlížeče: Přestože většina prohlížečů má základní nastavení, které soubory cookie přijímá, jejich nastavení umožňuje soubory cookie odstranit nebo odmítnout. Upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí některé poskytované služby fungovat správně.

 

Zjistěte, jak spravovat soubory cookie v oblíbených prohlížečích:

 

o Google Chrome 

o Microsoft Edge 

o Mozilla Firefox 

o Microsoft Internet Explorer 

o Opera 

o Apple Safari

 

Další informace

 

Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány 22. června 2022. Další informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se souborů cookie a tohoto dokumentu, zeptejte se nás na adrese [email protected].


 

Slovensky:


Zásady používania súborov cookie

Čo sú to súbory cookie a na čo ich potrebujeme?

My, spoločnosť Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), prevádzkujúca webové stránky www.sentienhq.com, používame súbory cookie. Cieľom týchto zásad používania súborov cookie (ďalej len "zásady používania súborov cookie") je vysvetliť, ako táto technológia funguje a prečo ju potrebujeme.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača alebo iného zariadenia ukladajú navštívené webové stránky. Súbory cookie sa používajú na zabezpečenie fungovania webových stránok alebo ich efektívnejšieho fungovania, ako aj na poskytovanie informácií vlastníkom webových stránok. 

Každý súbor cookie má inú "trvanlivosť" - rôzny čas ukladania vo vašom zariadení. Niektoré súbory cookie sa z vášho zariadenia vymažú po zatvorení okna prehliadača (súbory cookie relácie), iné zostanú vo vašom zariadení aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (trvalé súbory cookie).

Prečo používame súbory cookie?

Súbory cookie nám umožňujú zapamätať si vaše činnosti a preferencie (napr. jazykové preferencie, obsah nákupného košíka) počas určitého obdobia, takže ich nemusíte zadávať znova pri každom návrate na webovú lokalitu alebo pri prechode z jednej webovej lokality na druhú.

Zároveň nám súbory cookie pomáhajú pochopiť, čo vás na našej webovej stránke zaujíma, či je pre vás dobre usporiadaná a čo hľadáte. Súbory cookie preto používame na zlepšenie používateľského zážitku.

Súbory cookie môžu zaznamenávať aj ďalšie informácie, napríklad počet návštevníkov našej stránky, ako aj to, ktoré podstránky našej stránky navštevujete najčastejšie.

Aké súbory cookie používame?

 1. Funkčné a technické súbory cookie - Tieto súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie našej webovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu ukladania tovaru do nákupného košíka, umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu atď. Bez týchto súborov cookie by naša webová lokalita nefungovala správne, preto je ich používanie nevyhnutné. Doba uchovávania týchto súborov cookie je zvyčajne krátka, preto vás nežiadame o súhlas s ich ukladaním. 

 2. Analytické súbory cookie - Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o návštevnosti našich stránok, informácií o vyhľadávaní na našich stránkach a na určenie spôsobu navigácie na našich stránkach, aby sme vám ich mohli čo najviac uľahčiť. Prijali sme opatrenia na zabránenie zneužitia týchto súborov cookie (anonymizácia) a zároveň sú zavedené opatrenia na jednoduchú kontrolu a obmedzenie používania týchto súborov cookie. Používame Matomo Analytics na našom súkromnom serveri, aby sme si zachovali úplnú kontrolu nad analytickými súbormi cookie a chránili vaše súkromie.

Správa alebo odstránenie súborov cookie

Existuje niekoľko spôsobov, ako spravovať alebo obmedziť používanie súborov cookie. Najbežnejším spôsobom je úprava nastavení vášho prehliadača:

- Nastavenia prehliadača: Hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenia, ktoré akceptujú súbory cookie, ich nastavenia umožňujú odstrániť alebo odmietnuť súbory cookie. Upozorňujeme však, že v takom prípade nemusia niektoré poskytované služby fungovať správne.

Zistite, ako spravovať súbory cookie v obľúbených prehliadačoch:

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

Viac informácií

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 22. júna 2022. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa súborov cookie a tohto dokumentu, obráťte sa na nás na adrese [email protected].


 

Polskie:


Polityka dotycząca plików cookie

 

Czym są pliki cookie i do czego są nam potrzebne?

 

My, Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), prowadzący stronę internetową www.sentienhq.com używamy plików cookie. Celem niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie ("Polityka dotycząca plików cookie") jest wyjaśnienie, jak działa ta technologia i dlaczego jest nam potrzebna.

 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia lub usprawnienia działania witryn internetowych, a także w celu dostarczania informacji właścicielom witryn. 

 

Każdy plik cookie ma inny "okres trwałości" - różny czas przechowywania na urządzeniu użytkownika. Niektóre pliki cookie zostaną usunięte z Twojego urządzenia po zamknięciu okna przeglądarki (pliki cookie sesji), inne pozostaną na Twoim urządzeniu nawet po zakończeniu przeglądania naszej witryny (trwałe pliki cookie).

 

Dlaczego używamy plików cookie?

 

Pliki cookie pozwalają nam zapamiętać Twoje działania i preferencje (np. preferencje językowe, zawartość koszyka) przez pewien okres czasu, dzięki czemu nie musisz wprowadzać ich ponownie za każdym razem, gdy wracasz na stronę internetową lub przechodzisz z jednej strony na drugą.

 

Jednocześnie pliki cookie pomagają nam zrozumieć, co jest interesujące dla użytkownika na naszej stronie internetowej, czy jest ona dla niego dobrze zorganizowana i czego szuka. W związku z tym używamy plików cookie do poprawy komfortu korzystania z witryny.

 

Pliki cookie mogą również zapisywać dodatkowe informacje, takie jak liczba osób odwiedzających naszą Witrynę, a także to, które podstrony naszej witryny są najczęściej odwiedzane.

 

Jakich plików cookie używamy?

 

 1. Funkcjonalne i techniczne pliki cookie - Te pliki cookie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej, na przykład zapewniają funkcję przechowywania towarów w koszyku, umożliwiają efektywne wyświetlanie treści itp. Bez tych plików cookie nasza strona internetowa nie działałaby prawidłowo, dlatego ich stosowanie jest konieczne. Okres przechowywania tych plików cookie jest zazwyczaj krótki, dlatego nie prosimy o wyrażenie zgody na ich przechowywanie.

 

 1. Pliki cookie służące do analizy - Te pliki cookie służą do zbierania danych o ruchu na naszej stronie, informacji o wyszukiwaniach dokonywanych na naszej stronie oraz do określania sposobu poruszania się użytkownika po naszej stronie, co ma na celu maksymalne ułatwienie korzystania z niej. Podjęliśmy środki ostrożności, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu tych plików cookie (anonimizacja), a jednocześnie wdrożyliśmy środki umożliwiające łatwą kontrolę i ograniczenie wykorzystania tych plików cookie. Korzystamy z Matomo Analytics na naszym prywatnym serwerze, aby zachować pełną kontrolę nad plikami cookie i chronić Twoją prywatność.

 

Zarządzanie lub usuwanie plików cookie

 

Istnieje kilka sposobów zarządzania lub ograniczania sposobu, w jaki używamy plików cookie. Najczęstszą metodą jest dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej:

 

-       Ustawienia przeglądarki: Chociaż większość przeglądarek posiada podstawowe ustawienia, które akceptują pliki cookie, ich ustawienia pozwalają na usunięcie lub odrzucenie plików cookie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre ze świadczonych usług mogą nie działać prawidłowo.

 

Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

 

Więcej informacji

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 22 czerwca 2022 r. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące plików cookie i niniejszego dokumentu, zapytaj nas pod adresem [email protected].


 

Magyar:


Cookie szabályzat

Mik azok a sütik és mire van rájuk szükségünk?

Mi, a Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), a www.sentienhq.com weboldal üzemeltetője sütiket használunk. A jelen Cookie szabályzat ("Cookie szabályzat") célja, hogy elmagyarázza, hogyan működik ez a technológia és miért van rá szükségünk.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön által látogatott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén vagy más eszközén. A cookie-kat a weboldalak működésének vagy hatékonyabb működésének elősegítésére, valamint a weboldal tulajdonosai számára történő információszolgáltatásra használják. 

Minden süti eltérő "eltarthatósági idővel" rendelkezik - különböző tárolási idővel az Ön eszközén. Egyes sütik a böngésző ablak bezárása után törlődnek az Ön készülékéről (munkamenet sütik), mások a weboldalunk böngészésének befejezése után is az Ön készülékén maradnak (állandó sütik).

Miért használunk sütiket?

A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy bizonyos időn keresztül megjegyezzük az Ön műveleteit és beállításait (pl. nyelvi beállítások, kosár tartalma), így nem kell azokat minden alkalommal újra megadnia, amikor visszatér egy weboldalra, vagy egyik weboldalról a másikra navigál.

Ugyanakkor a sütik segítenek nekünk abban, hogy megértsük, mi az érdekes az Ön számára a weboldalunkon, hogy jól van-e elrendezve az Ön számára, és hogy mit keres. A sütiket tehát a felhasználói élmény javítása érdekében használjuk.

A sütik további információkat is rögzíthetnek, például a Webhelyünk látogatóinak számát, valamint azt, hogy Ön a Webhelyünk mely oldalait látogatja leggyakrabban.

Milyen sütiket használunk?

 1. Funkcionális és technikai sütik - Ezek a sütik biztosítják weboldalunk megfelelő működését, például biztosítják az áruk tárolását a kosárban, lehetővé teszik a tartalom hatékony megjelenítését stb. Ezen sütik nélkül weboldalunk nem működik megfelelően, így használatuk szükséges. Ezeknek a sütiknek a megőrzési ideje általában rövid, ezért nem kérjük, hogy hozzájáruljon a tárolásához. 

 2. Analitikai sütik - Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk a Honlapunk látogatottságáról, a Honlapunkon végzett keresésekről, és meghatározzuk, hogyan navigál a Honlapunkon, hogy a lehető legkönnyebben használhassa azt. Óvintézkedéseket tehetünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezekkel a cookie-kkal való visszaélést (anonimizálás), ugyanakkor olyan intézkedések vannak bevezetve, amelyekkel könnyen ellenőrizhető és korlátozható ezeknek a cookie-knak a használata. A Matomo Analytics-et használjuk a saját szerverünkön, hogy teljes mértékben kontroll alatt tartsuk az analitikus cookie-kat és megvédjük az Ön magánéletét.

A sütik kezelése vagy eltávolítása

A sütik használatának irányítására vagy korlátozására többféle módon is van lehetőség. A leggyakoribb módszer a böngésző beállításainak módosítása:

- Böngésző beállítások: Bár a legtöbb böngésző alapbeállításai elfogadják a sütiket, a beállítások lehetővé teszik a sütik törlését vagy elutasítását. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a nyújtott szolgáltatások egy része nem működik megfelelően.

Tudja meg, hogyan kezelheti a sütiket a népszerű böngészőkben:

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

További információ

Ez a Cookie-irányelv legutóbb 2022. június 22-én került frissítésre. Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.

Ha bármilyen kérdése van a sütikkel és ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail címen.


 

Deutsch:


Cookie-Richtlinie

Was sind Cookies und wofür brauchen wir sie?

Wir, Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), die die Website www.sentienhq.com betreiben, verwenden Cookies. Das Ziel dieser Cookie-Richtlinie (die "Cookie-Richtlinie") ist es, zu erklären, wie diese Technologie funktioniert und warum wir sie benötigen.

Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites, die Sie besuchen, auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät abgelegt werden. Cookies werden verwendet, damit Websites funktionieren oder effizienter arbeiten können und um den Eigentümern der Website Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Jedes Cookie hat eine unterschiedliche "Haltbarkeit" - eine unterschiedliche Speicherdauer auf Ihrem Gerät. Einige Cookies werden nach dem Schließen des Browserfensters von Ihrem Gerät gelöscht (Sitzungscookies), andere verbleiben auf Ihrem Gerät, auch wenn Sie unsere Website nicht mehr besuchen (permanente Cookies).

Warum verwenden wir Cookies?

Cookies ermöglichen es uns, Ihre Handlungen und Präferenzen (z. B. Spracheinstellungen, Inhalt des Warenkorbs) über einen bestimmten Zeitraum zu speichern, so dass Sie diese nicht jedes Mal neu eingeben müssen, wenn Sie auf eine Website zurückkehren oder von einer Website zu einer anderen navigieren.

Gleichzeitig helfen uns Cookies zu verstehen, was für Sie auf unserer Website interessant ist, ob sie für Sie übersichtlich ist und was Sie suchen. Wir verwenden daher Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern.

Cookies können auch zusätzliche Informationen aufzeichnen, wie z. B. die Anzahl der Besucher auf unserer Website sowie die von Ihnen am häufigsten besuchten Unterseiten unserer Website.

Welche Cookies verwenden wir?

1. Funktionale und technische Cookies - Diese Cookies gewährleisten das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Website, zum Beispiel, bieten die Funktion der Speicherung von Waren in den Warenkorb, ermöglichen eine effektive Anzeige von Inhalten, etc. Ohne diese Cookies würde unsere Website nicht richtig funktionieren, so dass ihre Verwendung notwendig ist. Die Aufbewahrungsdauer dieser Cookies ist in der Regel kurz, so dass wir Sie nicht um Ihre Zustimmung zur Speicherung dieser Cookies bitten.
 

2. Analyse-Cookies - Diese Cookies werden verwendet, um Daten über den Verkehr auf unserer Website, Informationen über die auf unserer Website durchgeführten Suchvorgänge zu sammeln und um festzustellen, wie Sie auf unserer Website navigieren, damit wir Ihnen die Nutzung der Website so einfach wie möglich machen können. Wir haben Vorkehrungen getroffen, um den Missbrauch dieser Cookies zu verhindern (Anonymisierung), und gleichzeitig Maßnahmen ergriffen, um die Verwendung dieser Cookies leicht zu kontrollieren und einzuschränken. Wir verwenden Matomo Analytics auf unserem privaten Server, um die volle Kontrolle über die analytischen Cookies zu behalten und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Cookies verwalten oder entfernen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Verwendung von Cookies durch uns zu verwalten oder einzuschränken. Die häufigste Methode ist die Anpassung der Einstellungen Ihres Browsers:

- Browser-Einstellungen: Obwohl die meisten Browser über Grundeinstellungen verfügen, die Cookies akzeptieren, können Sie in ihren Einstellungen Cookies löschen oder ablehnen. Bitte beachten Sie jedoch, dass einige der angebotenen Dienste in diesem Fall möglicherweise nicht richtig funktionieren.

Erfahren Sie, wie Sie Cookies in gängigen Browsern verwalten können:

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

Mehr Informationen

Diese Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 22. Juni 2022 aktualisiert. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.

Wenn Sie Fragen zu Cookies und diesem Dokument haben, wenden Sie sich bitte an [email protected].


 

Française:


Politique en matière de cookies

 

Que sont les cookies et pourquoi en avons-nous besoin?

 

Nous, Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), exploitant le site web www.sentienhq.com, utilisons des cookies. L'objectif de cette politique en matière de cookies (la "politique en matière de cookies") est d'expliquer comment cette technologie fonctionne et pourquoi nous en avons besoin.

 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur ou autre appareil par les sites web que vous visitez. Les cookies sont utilisés pour faire fonctionner les sites web, ou les faire fonctionner plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires du site. 

 

Chaque cookie a une "durée de conservation" différente, c'est-à-dire une durée de stockage différente sur votre appareil. Certains cookies seront supprimés de votre appareil après que vous aurez fermé la fenêtre du navigateur (cookies de session), d'autres resteront sur votre appareil même après que vous aurez cessé de naviguer sur notre site web (cookies permanents).

 

Pourquoi utilisons-nous des cookies?

 

Les cookies nous permettent de mémoriser vos actions et vos préférences (par exemple, vos préférences linguistiques, le contenu de votre panier d'achat) pendant un certain temps, afin que vous n'ayez pas à les saisir à nouveau chaque fois que vous revenez sur un site web ou que vous naviguez d'un site web à un autre.

 

En même temps, les cookies nous aident à comprendre ce qui est intéressant pour vous sur notre site web, s'il est bien agencé pour vous et ce que vous recherchez. Nous utilisons donc les cookies pour améliorer l'expérience des utilisateurs.

Les cookies peuvent également enregistrer des informations supplémentaires, telles que le nombre de visiteurs de notre site, ainsi que les sous-pages de notre site que vous visitez le plus fréquemment.

 

Quels sont les cookies que nous utilisons ?

 

 1. Cookies fonctionnels et techniques - Ces cookies assurent le bon fonctionnement de notre site web, par exemple, assurent la fonction de stockage des marchandises dans le panier, permettent un affichage efficace du contenu, etc. Sans ces cookies, notre site web ne fonctionnerait pas correctement, leur utilisation est donc nécessaire. La durée de conservation de ces cookies est généralement courte, nous ne vous demandons donc pas d'accepter de les stocker. 

 

 1. Cookies d'analyse - Ces cookies sont utilisés pour collecter des données sur le trafic de notre site, des informations sur les recherches effectuées sur notre site, et pour déterminer comment vous naviguez sur notre site afin que nous puissions rendre son utilisation aussi facile que possible. Nous avons pris des précautions pour empêcher l'utilisation abusive de ces cookies (anonymisation) et, parallèlement, des mesures sont mises en œuvre pour contrôler et restreindre facilement l'utilisation de ces cookies. Nous utilisons Matomo Analytics sur notre serveur privé pour maintenir un contrôle total des cookies analytiques et protéger votre vie privée.

 

Gestion ou suppression des cookies

 

Il existe plusieurs façons de gérer ou de limiter la façon dont nous utilisons les cookies. La méthode la plus courante consiste à ajuster les paramètres de votre navigateur:

 

-       Paramètres du navigateur: Bien que la plupart des navigateurs aient des paramètres de base qui acceptent les cookies, leurs paramètres vous permettent de supprimer ou de rejeter les cookies. Toutefois, veuillez noter que certains des services fournis peuvent ne pas fonctionner correctement dans ce cas.

 

Découvrez comment gérer les cookies sur les navigateurs les plus populaires :

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

 

Plus d'informations

 

La présente politique en matière de cookies a été mise à jour le 22 juin 2022. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.

 

Si vous avez des questions sur les cookies et le présent document, veuillez nous les poser à l'adresse [email protected].


 

Italiano:


Informativa sui cookie

 

Cosa sono i cookie e a cosa ci servono?

 

Noi, Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), che gestiamo il sito web www.sentienhq.com utilizziamo i cookie. L'obiettivo della presente Politica sui cookie (la "Politica sui cookie") è quello di spiegare come funziona questa tecnologia e perché ne abbiamo bisogno.

 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inseriti nel vostro computer o in un altro dispositivo dai siti web che visitate. I cookie vengono utilizzati per far funzionare i siti web o per renderli più efficienti, nonché per fornire informazioni ai proprietari del sito. 

 

Ogni cookie ha una diversa "durata di conservazione", ovvero un diverso tempo di permanenza sul dispositivo dell'utente. Alcuni cookie verranno cancellati dal dispositivo dopo la chiusura della finestra del browser (cookie di sessione), altri rimarranno sul dispositivo anche dopo aver abbandonato la navigazione sul nostro sito web (cookie permanenti).

 

Perché utilizziamo i cookie?

 

I cookie ci permettono di ricordare le vostre azioni e preferenze (ad esempio, la lingua preferita, il contenuto del carrello) per un certo periodo di tempo, in modo che non dobbiate inserire nuovamente ogni volta che tornate su un sito web o navigate da un sito all'altro.

 

Allo stesso tempo, i cookie ci aiutano a capire cosa vi interessa del nostro sito web, se è ben organizzato per voi e cosa state cercando. Pertanto, utilizziamo i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente.

 

I cookie possono anche registrare informazioni aggiuntive, come il numero di visitatori del nostro sito, nonché le sottopagine del nostro sito visitate più frequentemente.

 

Quali cookie utilizziamo?

 

 1. Cookie funzionali e tecnici - Questi cookie garantiscono il corretto funzionamento del nostro sito web, ad esempio, forniscono la funzione di memorizzazione dei prodotti nel carrello, consentono una visualizzazione efficace dei contenuti, ecc. Senza questi cookie il nostro sito web non funzionerebbe correttamente, pertanto il loro utilizzo è necessario. Il periodo di conservazione di questi cookie è solitamente breve, pertanto non vi chiediamo di acconsentire alla loro memorizzazione. 

 

 1. Cookie analitici - Questi cookie vengono utilizzati per raccogliere dati sul traffico del nostro sito, informazioni sulle ricerche effettuate sul nostro sito e per determinare il modo in cui l'utente naviga sul nostro sito, in modo da semplificare il più possibile l'utilizzo. Abbiamo preso delle precauzioni per evitare un uso improprio di questi cookie (anonimizzazione) e allo stesso tempo sono state implementate delle misure per controllare e limitare facilmente l'uso di questi cookie. Utilizziamo Matomo Analytics sul nostro server privato per mantenere il pieno controllo dei cookie analitici e proteggere la vostra privacy.

 

Gestione o rimozione dei cookie

 

Esistono diversi modi per gestire o limitare l'utilizzo dei cookie. Il metodo più comune è quello di regolare le impostazioni del browser:

 

-       Impostazioni del browser: Sebbene la maggior parte dei browser abbia impostazioni di base che accettano i cookie, le loro impostazioni consentono di eliminare o rifiutare i cookie. Tuttavia, si noti che in questo caso alcuni dei servizi forniti potrebbero non funzionare correttamente.

 

Scoprite come gestire i cookie sui browser più diffusi:

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

 

Ulteriori informazioni

 

La presente Informativa sui cookie è stata aggiornata l'ultima volta il 22 giugno 2022. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali, consultate la nostra Informativa sulla privacy.

 

Per qualsiasi domanda sui cookie e su questo documento, si prega di rivolgersi a [email protected].


 

Español:

Política de cookies

¿Qué son las cookies y para qué las necesitamos?

Nosotros, Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), que operamos el sitio web www.sentienhq.com utilizamos cookies. El objetivo de esta Política de Cookies (la "Política de Cookies") es explicar cómo funciona esta tecnología y por qué la necesitamos.

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que usted visita colocan en su ordenador u otro dispositivo. Las cookies se utilizan para que los sitios web funcionen, o lo hagan de forma más eficiente, así como para proporcionar información a los propietarios del sitio. 

Cada cookie tiene una "vida útil" diferente, es decir, un tiempo de almacenamiento diferente en su dispositivo. Algunas cookies se borrarán de su dispositivo después de que cierre la ventana del navegador (cookies de sesión), otras permanecerán en su dispositivo incluso después de que deje de navegar por nuestro sitio web (cookies permanentes).

¿Por qué utilizamos cookies?

Las cookies nos permiten recordar sus acciones y preferencias (por ejemplo, las preferencias de idioma, el contenido de la cesta de la compra) durante un período de tiempo, para que no tenga que volver a introducirlas cada vez que vuelva a un sitio web o navegue de un sitio web a otro.

Al mismo tiempo, las cookies nos ayudan a entender lo que es interesante para usted en nuestro sitio web, si está bien organizado para usted y lo que está buscando. Por lo tanto, utilizamos las cookies para mejorar la experiencia del usuario.

Las cookies también pueden registrar información adicional, como el número de visitantes de nuestro sitio, así como las subpáginas de nuestro sitio que usted visita con más frecuencia.

¿Qué cookies utilizamos?

 1. Cookies funcionales y técnicas - Estas cookies garantizan el correcto funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, proporcionan la función de almacenamiento de productos en el carrito de la compra, permiten la visualización efectiva del contenido, etc. Sin estas cookies nuestro sitio web no funcionará correctamente, por lo que su uso es necesario. El periodo de retención de estas cookies suele ser corto, por lo que no le pedimos que acepte almacenarlas. 

 2. Cookies de análisis: estas cookies se utilizan para recopilar datos sobre el tráfico de nuestro sitio, información sobre las búsquedas realizadas en nuestro sitio y para determinar cómo navega por nuestro sitio, de modo que podamos facilitarle al máximo su uso. Hemos tomado precauciones para evitar el mal uso de estas cookies (anonimización) y al mismo tiempo se han implementado medidas para controlar y restringir fácilmente el uso de estas cookies. Utilizamos Matomo Analytics en nuestro servidor privado para mantener un control total de las cookies analíticas y proteger su privacidad.

Gestionar o eliminar las cookies

Hay varias formas de gestionar o limitar el uso de las cookies. El método más común es ajustar la configuración de su navegador:

-       Configuración del navegador: Aunque la mayoría de los navegadores tienen una configuración básica que acepta las cookies, sus ajustes permiten eliminar o rechazar las cookies. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos de los servicios prestados pueden no funcionar correctamente en este caso.

Descubra cómo gestionar las cookies en los navegadores más populares:
           

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

Más información

Esta Política de Cookies fue actualizada por última vez el 22 de junio de 2022. Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad.

Si tiene alguna duda sobre las cookies y este documento, pregúntanos en [email protected].

Português:

Política de cookies

O que são cookies e para que é que precisamos deles?

Nós, Sentien HQ s.r.o. ("Sentien"), operando o sítio web www.sentienhq.com utilizamos cookies. O objectivo desta Política de Cookie (a "Política de Cookie") é explicar como esta tecnologia funciona e porque precisamos dela.

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que são colocados no seu computador ou outro dispositivo pelos websites que visita. Os cookies são utilizados para fazer com que os websites funcionem, ou funcione de forma mais eficiente, bem como para fornecer informações aos proprietários do website. 

Cada cookie tem um "prazo de validade" diferente - tempo de armazenamento diferente no seu dispositivo. Alguns cookies serão apagados do seu dispositivo depois de fechar a janela do navegador (cookies de sessão), outros permanecerão no seu dispositivo mesmo depois de ter deixado de navegar no nosso sítio web (cookies permanentes).

Porque é que utilizamos cookies?

Os cookies permitem-nos recordar as suas acções e preferências (por exemplo, preferências linguísticas, conteúdo do carrinho de compras) durante um período de tempo, para que não tenha de os introduzir de cada vez que regressa a um website ou navega de um website para outro.

Ao mesmo tempo, os cookies ajudam-nos a compreender o que é interessante para si no nosso sítio web, se está bem organizado para si e o que procura. Por conseguinte, utilizamos os cookies para melhorar a experiência do utilizador.

Os cookies também podem registar informações adicionais, tais como o número de visitantes do nosso sítio, bem como quais as sub páginas do nosso sítio que visita com mais frequência.

Que cookies utilizamos?

 1. Cookies funcionais e técnicos - Estes cookies asseguram o bom funcionamento do nosso site, por exemplo, fornecem a função de armazenar bens no carrinho de compras, permitem a exibição eficaz do conteúdo, etc. Sem estes cookies, o nosso website não funcionaria correctamente, pelo que a sua utilização é necessária. O período de retenção destes cookies é normalmente curto, pelo que não lhe pedimos que concorde em armazená-los. 

 2. Cookies de análise - Estes cookies são utilizados para recolher dados sobre o tráfego para o nosso Sítio, informações sobre pesquisas feitas no nosso Sítio, e para determinar a forma como navega no nosso Sítio, de modo a que possamos facilitar o mais possível a sua utilização. Tomamos precauções para evitar a utilização indevida destes cookies (anonimização) e, ao mesmo tempo, existem medidas implementadas para controlar e restringir facilmente a utilização destes cookies. Utilizamos a Matomo Analytics no nosso servidor privado para manter o controle total dos Cookies Analíticos e proteger a sua privacidade.

Gestão ou remoção de cookies

Há várias maneiras de gerir ou limitar a forma como utilizamos os cookies. O método mais comum é ajustar as definições do seu navegador:

-       Ajustes do navegador: Embora a maioria dos browsers tenha definições básicas que aceitam cookies, as suas definições permitem-lhe apagar ou rejeitar cookies. No entanto, note que alguns dos serviços fornecidos podem não funcionar corretamente neste caso.

Saiba como gerir os cookies em browsers populares:

o Google Chrome

o Microsoft Edge

o Mozilla Firefox

o Microsoft Internet Explorer

o Opera

o Apple Safari

Mais informações

Esta Política de Cookie foi atualizada pela última vez a 22 de Junho de 2022. Para mais informações sobre o processamento dos seus dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade.

Se tiver quaisquer perguntas sobre cookies e este documento, por favor, pergunte-nos em [email protected].